Naše služby

KRIŽOVATKY, n.o. pomáhajú ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii - či už museli vo svojich rodinách zažívať násilie, alebo prišli o strechu nad hlavou. 

Služby poskytujeme od roku 1999 - vtedy ešte pod hlavičkou neinvestičného fondu KRIŽOVATKY 
(od roku 2006 v právnej forme neziskovej organizácie).

Naše prvé zariadenie, Azylový dom Emauzy v Holíči, sme otvorili v roku 2001. O päť rokov neskôr sme otvorili prvú časť Azylového centra Betánia v Malackách (útulok pre mužov bez domova), o rok nato aj druhú časť pre ženy s deťmi.

Služby poskytujeme dovedna 86 klientom v oboch zariadeniach.

Azylový dom Emauzy

Azylový dom vznikol v roku 2001 a nachádza sa v meste Holíč. Svoje služby poskytuje predovšetkým týraným ženám a deťom, resp. ženám a deťom bez prístrešia, spolu celkom 41 osobám.  Podľa zákona o sociálnych službách má štatút zariadenia núdzového bývania. 

V dome sú dostupné tieto služby:

 • ubytovanie na určitý čas (zväčša na obdobie 1 roka, v odôvodnených prípadoch na dlhší čas),
 • sociálne poradenstvo,
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.

Zároveň sa v ňom utvárajú podmienky na:

 • prípravu stravy,
 • vykonávanie osobnej hygieny,
 • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
 • záujmovú činnosť - rôzne voľnočasové aktivity.

Anonymita

Ak je potrebné chrániť život a zdravie fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, zabezpečuje sa v Azylovom dome utajenie miesta jej ubytovania a jej anonymita, ak o to požiada aj utajenie jej totožnosti v súvislosti s pobytom v tomto zariadení na účely ochrany jej súkromia a rodinného života. 

Azylové centrum Betánia

Azylové centrum Betánia vzniklo v roku 2006 v Malackách. Ako prvá bola otvorená časť pre mužov bez domova (útulok). O rok neskôr bola otvorená aj časť pre týrané ženy s deťmi, resp. ženy s deťmi bez domova (zariadenie núdzového bývania). 

Betánia je v súčasnosti útulkom a útočisko v nej môže nájsť celkovo až 45 osôb. 

V zariadení sa poskytujú tieto služby:

 • ubytovanie na určitý čas,
 • sociálne poradenstvo,
 • nevyhnutné ošatenie a obuv,
 • pomoc pri pracovnom uplatnení. 

Vytvárame podmienky na:

 • vykonávanie osobnej hygieny,
 • prípravu stravy,
 • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
 • záujmovú činnosť.

Domáce násilie

Zažívate v rodine domáce násilie?

Zažili ste vy alebo niektorá vaša známa v svojom partnerskom vzťahu niektorý z nasledujúcich spôsobov správania?

 • fyzické napadania či vyhrážanie fyzickým násilím;
 • sexuálne zneužívanie;
 • dlhodobé ponižovanie či zastrašovanie;
 • zákaz stýkať sa s rodinou či priateľmi;
 • odpieranie a obmedzovanie finančných prostriedkov.

Toto sú príklady domáceho násilia. Pod týmto pojmom je chápané násilie, ku ktorému dochádza vo vnútri rodiny, ktorého sa dopúšťa partner na partnerke či na deťoch. Páchateľom násilia je väčšinou muž. Domáce násilie má mnoho foriem - i keď sa jednotlivé prípady od seba líšia, určité spoločné rysy dokazujú, že sa jedná o vážny celospoločenský problém, ktorý vychádza z pocitu moci, domnelého práva ovládať a kontrolovať život partnerky.


Formy násilia

Tento prehľad vám môže pomôcť ujasniť si, či vo vašom vzťahu dochádza k násiliu. Rozpoznanie signálov je dôležité preto, aby ste si uvedomili svoju situáciu a dokázali sa násiliu vzoprieť.

Fyzické násilie
môže byť namierené proti vám či vašim deťom (zvieraťu). Zahŕňa fackovanie, škrtenie, bitie, mlátenie o stenu, rany päsťou, ohrozovanie zbraňou.

Sexuálne zneužívanie
donútenie násilím a vyhrážkami k sexu, keď oň nemáte záujem, či donútenie k sexuálnym praktikám, ktoré nechcete.

Psychické týranie či ekonomické vydieranie
Znevažovanie a podceňovanie vašej osobnosti, zosmiešňovanie a ponižovanie v spoločnosti, nadávky, obviňovanie, pokorujúce poznámky či gestá.

Izolácia
Bránenie v návšteve rodiny či priateľov, sledovanie telefonátov, prenasledovanie, nečakané kontrolné návštevy a telefonáty.

Ekonomická kontrola
Obmedzenie prístupu k peniazom, neposkytnutie peňazí na chod domácnosti, ale i zakázanie partnerke chodiť do práce, pokiaľ chce.

Vydieranie, nátlak
Vyhrážanie fyzickým násilím, zastrašovanie, ovplyvňovanie detí, rozkazovanie, čo máte urobiť, odopieranie spánku či potravy.

Vyhrážanie samovraždou
Ak neurobíte to, čo si praje.


Cyklus domáceho násilia

Prípady domáceho násilia prebiehajú v cykle, ktorý sa opakuje niekoľko rokov - obdobie násilia a odprosovania sa periodicky opakujú.

 1. vystupňovanie napätia - neustále kritizovanie, nadávanie, vyhrážanie.
 2. samotný akt násilia - fyzické napadnutie, sexuálne zneužitie, psychický nátlak, ktorý má za cieľ vás pokoriť či donútiť správať sa tak, ako si násilník praje.
 3. ospravedlnenie, zvaľovanie viny na ostatných - ospravedlnenie za napadnutie, darčeky na uzmierenie, sľuby, že sa nič podobné už nebude opakovať, či obviňovanie partnerky, že za napadnutie môže vlastne ona.

Tieto tri obdobia sa v násilnom vzťahu neustále opakujú - láska, nádej a strach neustále sťažujú ukončenie vzťahu:

 • láska k partnerovi, pocit, že vzťah má i svoje dobré stránky;
 • nádej, že sa partner zmení;
 • strach, že sa vyhrážky zabitím stanú skutočnosťou, ak odíde.

Ak dospejete k rozhodnutiu, že násilie nebudete ďalej znášať

 • Keď vás partner napadne, nechajte si vystaviť lekárske potvrdenie. Neskôr budete musieť dokazovať, čo sa stalo.
 • Zistite si, kam sa môžete obrátiť so žiadosťou o pomoc (organizácia, poradňa, oddelenie starostlivosti o dieťa, vaši rodičia, priatelia).
 • Dajte si pozor, komu poviete o svojom plánovanom odchode a budúcom mieste vášho pobytu. Niekto by mohol informovať vášho partnera.
 • Rozmyslite si, čo o odchode poviete deťom (je treba brať do úvahy ich vek). Nikdy pred deťmi nekritizujte ich otca.
 • Nehanbite sa za domáce násilie - nie ste zodpovedná za správanie niekoho iného.
 • Uvedomte si, že i vy máte šancu vytvoriť s niekým dobrý vzťah.

Ak sa rozhodnete od násilníckeho partnera odísť, nezabudnite si vziať so sebou

 1. občiansky preukaz;
 2. rodný list váš a vašich detí
 3. zdravotný preukaz;
 4. školské a zdravotné záznamy vašich detí;
 5. peniaze, vkladné knižky, doklady o sporožíre a poistení;
 6. doklady, ktoré môžu preukázať váš poddiel na spoločnom majetku (dekrét na byt a pod.);
 7. vaše cenné veci;
 8. osobné veci, obľúbené hračky detí;
 9. lieky, ktoré vy alebo deti užívate;
 10. adresár zo základnými adresami, telefónne čísla, vizitky.

Ak nie ste priamo v ohrození života, neodchádzajte bez detí, neskôr by mohlo byť pre vás veľmi ťažké deti získať.


Možnosti pomoci

 • Majte pochopenie pre to, že pre ženu je ťažké partnera opustiť. Niektorým sa to podarí až po niekoľkých pokusoch. Snažte sa jej dodať odvahu hľadať riešenie jej situácie a pomôžte jej sa v tejto situácii vyznať.
 • Pokiaľ utrpela fyzické zranenia, choďte s ňou k lekárovi a doporučte jej, aby si nechala vystaviť potvrdenie o svojom stave.
 • Pomôžte je ohlásiť napadnutie na polícii, pokiaľ sa pre to rozhodne.
 • Naplánujte s ňou, ako bezpečne opustiť domov, ak sa k tomu chystá. Nikdy však ženu nenúťte k správaniu podľa tejto stratégie, pokiaľ ona sama má pocit, že by sa tak ocitla v ďalšom, prípadne väčšom nebezpečenstve.
 • Nakoniec, byť určitý čas sama nie je až také hrozné.

Pamätajte si, že násilie, ktoré sa nezastaví v samom zárodku, sa bude stupňovať.