Emauzy upevňuje vzťahy medzi mamičkami a deťmi

04.06.2009

Nielen strecha nad hlavou...

Azylový dom Emauzy v Holíči už osem rokov poskytuje útočisko týraným matkám s deťmi a tehotným ženám v neľahkej životnej situácii. Počas existencie zariadenia prešli jeho bránami desiatky žien so svojimi ratolesťami, ktoré tu našli nielen dočasnú strechu nad hlavou, ale aj sociálne a psychologické poradenstvo a duchovnú podporu.

Zariadenie patrí pod VÚC Trnava a jeho činnosť usmerňuje Krízové centrum Križovatky, n. o. Kapacita zariadenia je 41 ľudí, z toho 15 žien a 26 detí.

Aby bol pobyt mamičiek s deťmi v azylovom dome príjemný a aby mali možnosť aspoň na chvíľu sa oslobodiť od problémov, získať pozitívne zážitky a utužiť vzájomné vzťahy, začalo zariadenie vlani v lete vďaka Nadácii pre deti Slovenska ,,Hodina deťom" realizovať projekt ,,Moja mama a ja". ,,Hlavným cieľom projektu je zlepšiť komunikáciu a vzťah medzi matkou a jej dieťaťom, prípadne deťmi a naučiť deti i mamičky zmysluplne využívať svoj voľný čas prostredníctvom voľnočasových aktivít. K ďalším zámerom patrí predchádzanie vzniku neadaptívnych foriem správania, vytvorenie priestoru pre vnútorné uzdravenie, vyrovnanie sa s minulosťou, získanie sebaúcty a sebadôvery a v neposlednom rade i získanie nových zručností a návykov, smerujúcich k rozvoju tvorivosti a kreativity," prezradila nám koordinátorka projektu Ivana Sekáčová.

Spolu s ňou na projekte spolupracuje aj psychologička a 10 dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú pri realizácii jednotlivých aktivít. A čo všetko za rok trvania projektu mamičky s deťmi absolvovali? Najmä deťom boli určené tvorivé dielne rôzneho zamerania, od literatúry cez výtvarné umenie až po tanec a šport, ktoré sa konali raz do mesiaca. Okrem toho bola pre ne dvakrát za mesiac pripravená podporná skupina, v ktorej sa im venovala psychologička. Do oboch aktivít sa mohli zapájať aj ženy, na podporných skupinách sa zúčastňovali na základe odporúčania psychologičky. Nesporným prínosom však boli aj spoločné aktivity pre mamičky a deti, napríklad maškarný ples, návštevy kina či výlety na hrady Devín a Červený kameň. Projekt v týchto dňoch končí a keďže sa osvedčil, zaujímalo nás, či bude mať svoje pokračovanie. ,,Ak by nám Hodina deťom schválila projekt, ktorý sme v tomto roku poslali, mohli by sme nadviazať na aktivity, ktoré sme doteraz realizovali. Nový projekt je tiež zameraný na matky s deťmi, avšak tentoraz by sme chceli mamičky zapojiť do všetkých aktivít a zlepšiť tak ich vzájomný vzťah a komunikáciu s deťmi, čo je veľmi potrebné," priznáva I. Sekáčová.

Deti i matky, ubytované v azylovom dome Emauzy, podľa jej slov mimoriadne vítali možnosť zapájať sa do projektu, či už išlo o tvorivé dielne, alebo výlety. Aj vďaka tomu sa deti naučili primeranejšie vyjadrovať svoje pocity, potreby a priania. ,,Práve pre tieto okolnosti by sme chceli naďalej pokračovať v upevňovaní emocionálnych väzieb medzi deťmi a ich matkami, v prehlbovaní sebapoznania a sebaprijatia, ako aj v rozvíjaní nadobudnutých zručností," dodáva Ivana Sekáčová.

https://zahorak.sk